SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov

»Podpora duševného zdravia v školskom prostredí«

         Program kontinuálneho vzdelávania akreditovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a poskytovateľom programu je  Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, 040 11 Košice.

Druh kontinuálneho vzdelávania:  aktualizačné v celkovom rozsahu 40 hodín
Vzdelávanie je určené pre:

  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
  • majster odbornej výchovy
  • vychovávateľ
  • pedagogický asistent

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 588/2011- KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 10
Doba platnosti kreditov: 7 rokov
Doba platnosti akreditácie je: do 31.decembra 2016

        Cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovanie sebapoznania, komunikačných a sociálnych kompetencií pedagogických zamestnancov pri riešení problémových situácií v teréne školy, podpora duševného zdravia, zdravého životného štýlu a pozitívnej klímy v škole. Vzdelávací program kladie dôraz na prepojenie vedomostí, postojov a zručností v oblasti duševného zdravia. Štruktúra vzdelávacieho programu umožní účastníkom nielen získať teoretické vedomosti, ale predovšetkým ich uplatniť v praxi každodenného školského života – ide teda o zvýšenie a skvalitnenie informačných a interpersonálhych kompetencií učiteľa, posilnenie jeho kompetencie riešiť konflikty a problémy spojené s rizikovým správaním žiaka a cielene zamerať pozornosť na podporu duševného zdravia v rámci edukačného procesu.

Absolvovaním tohto programu je možné naplniť aj ustanovenie § 55 Zákona 317/2009 Z.z.: „Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie
a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov“.

Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prezentáciou záverečnej práce pred účastníkmi a lektorom, výstupom z dištančnej formy vzdelávania je spracovanie prípadu zo školskej praxe na vybranú tému z obsahu vzdelávania (bližšie informácie o obsahu vzdelávania nájdete na www.prevcentrum.sk).

Program kontinuálneho vzdelávania poskytuje pedagógom aj možnosť overenia profesijných kompetencií (§35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.), pre týchto uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre ostatných účastníkov okrem účasti a overenie profesijných kompetencií sa uskutoční pred skúšobnou komisiou.

K záverečnej skúške je potrebné doložiť výstup z dištančnej formy vzdelávania, ktorým je spracovanie prípadu (kazuistiky) zo školskej praxe na vybranú tému z obsahu vzdelávania /odporúčame 1 max. 2 strany A4/.

Návrhy tém na spracovanie kazuistiky (prípadu zo školskej praxe):
- agresívny žiak,
- žiak experimentujúci s legálnymi alebo nelegálnymi drogami,
- obeť šikanovania,
- záškolák,
- utiahnutý žiak,
- žiak s poruchami správania,
- problémový rodič,
... a ďalšie témy podľa výberu účastníkov.

Okruhy tém k záverečnej práci:
- verbálna a neverbálna komunikácia,
- riešenie konfliktov,
- kľúčové kompetencie osobnosti,
- zdravie, duševné zdravie a kvalita života osobnosti,
- stres a jeho zvládanie,
- rizikové správanie a jeho zvládanie v školskom prostredí,
- látkové a nelátkové závislosti,
- prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí,
... a iné.

Záverečnú prácu odporúčame spracovať vo forme pover-pointovej prezentácie v rozsahu cca 10 slydov.

Náklady spojené s absolvovaním vzdelávania podľa § 57 Zákona č. 317/2009 Z.z. hradia účastníci poskytovateľovi vzdelávacieho programu vo výške 50€ /zahŕňa honoráre lektorov, poštovné a telekomunikačné náklady, študijné materiály a pomôcky pre účastníkov, náklady spojené so záverečnou skúškou/.

V prípade overenia kompetencií /bez absolvovania programu/ je poplatok 25 €.

Ak má škola zájem o vyškolenie celého pedagogického kolektívu, cena je určovaná dohodou.

Zmluvným školám poskytujeme toto akreditované vzdelávanie bezplatne.